سفر معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به استان همدان سفر معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به استان همدان