دیدار معاون وزیر صمت با آزادگان شرکت بازرگانی دولتی ایران دیدار معاون وزیر صمت با آزادگان شرکت بازرگانی دولتی ایران