جشنواره‌ی ملی تقدیر از برگزیدگان زنجیره‌ی گندم آرد و نان-بخش دوم جشنواره‌ی ملی تقدیر از برگزیدگان زنجیره‌ی گندم آرد و نان-بخش دوم