نشست معاون محترم وزیر با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری نشست معاون محترم وزیر با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری