دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با مدیر شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با مدیر شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران