بهره‌برداری از نمازخانه جدید ساختمان شماره یک بهره‌برداری از نمازخانه جدید ساختمان شماره یک