مصاحبه معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات گندم‌کاران