نشریات و هفته‌نامه‌ها
ماهنامه كشاورزي وغذاhttp://www.agrifoodmagazine.ir
ماهنامه سنبلهhttp://www.magiran.com/sonboleh
ماهنامه آرد وغذاhttp://www.ard.ir
ماهنامه خوشهhttp://www.khooshegroup.ir
ماهنامه نگاه هستیhttp://www.negahehasti.com