> اسناد مناقصه
  مناقصه عمومی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور (جدید)
 "شرایط شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 مناقصه عمومی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا
  مناقصه عمومي (انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
  تجدید مناقصه عمومي(پشتيباني, خدمات آبدارخانه و نظافت جهت تامین 9 نفر نیروی کارگری در سال 1399-1398 )
 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی
  مناقصه عمومي (پشتيباني, خدمات آبدارخانه و نظافت جهت تامین 9 نفر نیروی کارگری در سال 1399-1398
 شرایط عمومی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب ( خودروهای سواری) سال1398
 مناقصه خرید عمومی سموم تدخینی گازی
 مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا ( پشتیبانی حمل 25استان كشور )سال 1397-1398
 مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا ( پشتیبانی حمل استانهاي كشور )
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان همدان
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان کردستان
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان کردستان
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان همدان
 اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان همدان