> اسناد مناقصه
  مناقصه عمومي (پشتيباني, خدمات آبدارخانه و نظافت جهت تامین 9 نفر نیروی کارگری در سال 1399-1398
 شرایط عمومی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب ( خودروهای سواری) سال1398
 مناقصه خرید عمومی سموم تدخینی گازی
 مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا ( پشتیبانی حمل 25استان كشور )سال 1397-1398
 مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا ( پشتیبانی حمل استانهاي كشور )
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان همدان
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان کردستان
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان کردستان
 اسناد تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان همدان
 اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان همدان
 اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان گیلان
 اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان قزوین
 اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان کردستان
 اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری پیمانکاری مراكز ذخیره‌سازي استان اردبیل
  مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب ( خودروهای سواری) سال 1397
 شرایط شرکت در مناقصه خرید تعداد 20000 عدد پالت
 اسناد مناقصه عمومي دو مرحله اي عملیات تکمیل انبار مكانيزه 70 هزار تنی بوکان