> اسناد مناقصه
 مناقصه عمومی خرید، نصب، راه‌اندازی،کالیبراسیون و آموزش اتوآنالیزر سریع آزمایشگاهی غلات (NIT)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 مناقصه عمومی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور
 مناقصه عمومی پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا
 «شرايط شركت در تجدید مناقصه عمومي»(انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
 شرایط شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی
 تجدید مناقصه عمومي (انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
 فراخوان شناسایي پيمانكار و ارزيابي صلاحيت (برون سپاری راهبري مراکز ذخیره سازی و خدمات کالاهای اساسی)
 آگهی تغییرات اسناد مناقصه مدیریت و تصدی خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور
  مناقصه عمومی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا در سراسر کشور (جدید)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی"
 مناقصه عمومی مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا
  مناقصه عمومي (انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال 1398-99 )
  تجدید مناقصه عمومي(پشتيباني, خدمات آبدارخانه و نظافت جهت تامین 9 نفر نیروی کارگری در سال 1399-1398 )
 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سموم گازی
  مناقصه عمومي (پشتيباني, خدمات آبدارخانه و نظافت جهت تامین 9 نفر نیروی کارگری در سال 1399-1398
 شرایط عمومی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب ( خودروهای سواری) سال1398
 مناقصه خرید عمومی سموم تدخینی گازی
 مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا ( پشتیبانی حمل 25استان كشور )سال 1397-1398
 مناقصه مديريت خدمات حمل و نقل و جابجايي كالا ( پشتیبانی حمل استانهاي كشور )
[2 ]   صفحه بعدی >>