همکار گرامی مرتضی عربی ذیحساب  غله و خدمات بازرگانی منطقه 11 با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای  دختر گرامیتان رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم

همکار گرامی مرتضی عربی ذیحساب غله و خدمات بازرگانی منطقه 11 با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای دختر گرامیتان رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم

نظرسنجی